ГО "Юридичні Інновації"
(Lin:Go)
Публічна оферта
про надання безповоротної фінансової допомоги
(безоплатної передачі майна, грошових коштів)
(далі — Оферта)
Оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі — Благодійник) — які зацікавлені в розвитку Громадської організації "Юридичні інновації" або LinGo (далі — Організація).

Оферта розміщена в мережі Інтернет на сайті Організації: http://legalinnovations.in.ua/oferta (далі — Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Організації здійснити благодійну пожертву.
1. Терміни та визначення
 1. Публічна Оферта — чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб — Благодійника.

 2. Акцепт — повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, через платіжну систему "WayForPay" (ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»), а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

 3. Благодійна пожертва (Пожертва) — безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення нею певних, заздалегідь обумовлених, цілей або здійснення діяльності, відповідно до Статуту.

2. Предмет оферти
 1. Предметом Оферти є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів (безповоротної фінансової допомоги) або інших цінностей, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення Статутної діяльності Організації.

 2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійного пожертвування.

 3. Отримання прибутку не є предметом Оферти.

 4. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма її положеннями, ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений на Сайті Організації, повною мірою усвідомлює свої дії і згоден з метою публічного збору Пожертв та правом Організації використовувати Благодійну пожертву на Статутні цілі.

 5. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
3. Права та обов'язки
 1. Організація має право: а) отримувати Пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти; б) без погодження з Благодійником використовувати Пожертви в межах Статутної діяльності Організації.

 2. Благодійник має право здійснювати Пожертви анонімно.
4. Територія та термін збору пожертвування
 1. Публічний збір Пожертвувань проводиться на території всього світу.

 2. Публічний збір Пожертвувань триває до дати ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.
5. Порядок використання Пожертвувань
1. Використання зібраних (отриманих) Благодійних пожертв проводиться у відповідності з Статутними цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення Оферти або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.
6. Доступ до фінансових звітів
6.1. Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

6.2. Інша інформація представляється Організацією у порядку і в строки, передбачені законодавством України.
7. Інші умови

 1. Усі банківські витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням Пожертвування несе Благодійник.

 2. Благодійник не може вносити зміни до Оферти.


8. Персональні дані
 1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Організацією його персональних даних.

 2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення Пожертви, підписки або реєстрації на Сайті, на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру і, крім того, Організація має право, без згоди Благодійника, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи, як Благодійника Організації.

 3. Організація зобов'язується не передавати інформацію про Благодійника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.
9. Реквізити
Розрахунковий рахунок: 26005052674086 АТ «Приватбанк», МФО 380269;
Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога (благодійний внесок) на на здійснення cтатутної діяльності Громадської Організації «Юридичні Інновації»;

ГО «ЮІ» (повна назва Громадська Організація «Юридичні Інновації»);
Код ЄДРПОУ 427727350;
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 33 Б, нежиле приміщення 27

Контактні дані dm.foremnyi@gmail.com